Specialista aktivní linky Vodafone za 27 500 – 33 500 Kč

Beru na vědomí a souhlasím, že obchodní partner společnosti Vodafone bude zpracovávat mé osobní údaje poskytnuté této společnosti, coby správci osobních údajů, prostřednictvím dotazníku, a to pro účely náborového procesu a přijímacího řízení na pracovní pozici u obchodního partnera společnosti Vodafone, a to po dobu výběrového řízení. Jsem si vědom/a skutečnosti, že zpracování osobních údajů pro kterýkoli výše uvedený účel je dobrovolné a že souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktu uvedeného v inzerátu. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude v roli zpracovatele osobních údajů provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, prostřednictvím svých elektronických systémů. Prohlašuji současně, že znám svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje platná právní úprava. Zobrazit více

Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné k mé účasti v náborovém procesu a přijímacím řízení, přičemž neposkytnutí i jen některých z těchto údajů může mít za následek nemožnost se jej účastnit.
Beru na vědomí, že Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 není v pozici správce ve vztahu k údajům, které jsou zpracovávány dle tohoto souhlasu.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy